(1)
จันทร์ศิริ น. การจัดการเครือข่ายในกระบวนการนโยบายสาธารณะ. WU.AJAC 2015, 15, 145-153.