เกษตรสมบูรณ์เ. (2017). กรรมวิธีการสร้างโพนของ ครูฉลอง นุ่มเรือง. Walailak Abode of Culture Journal, 17(1), 19-38. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/105081