วงศ์ณาศรี ป. (2018). วิเคราะห์บริบทความท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0. Asian Journal of Arts and Culture, 17(1), 63–78. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/108181