บุญครอง ด. (2018). วิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐. Asian Journal of Arts and Culture, 17(2), 1–25. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/109180