จันทร์ศิริ น. (2015). การจัดการเครือข่ายในกระบวนการนโยบายสาธารณะ. Asian Journal of Arts and Culture, 15(1), 145–153. Retrieved from https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/95361