เกษตรสมบูรณ์เ. กรรมวิธีการสร้างโพนของ ครูฉลอง นุ่มเรือง. Walailak Abode of Culture Journal, v. 17, n. 1, p. 19-38, 7 Dec. 2017.