วงศ์ณาศรี ป. วิเคราะห์บริบทความท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0. Asian Journal of Arts and Culture, [S. l.], v. 17, n. 1, p. 63–78, 2018. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/108181. Acesso em: 24 feb. 2024.