บุญครอง ด. วิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐. Asian Journal of Arts and Culture, [S. l.], v. 17, n. 2, p. 1–25, 2018. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/109180. Acesso em: 24 feb. 2024.