บริพิศ ท. วัฒนธรรมบริโภคนิยม ทุนนิยมและสัญญะ. Asian Journal of Arts and Culture, [S. l.], v. 14, n. 1, p. 39–42, 2014. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/95330. Acesso em: 24 feb. 2024.