จันทร์ศิริ น. การจัดการเครือข่ายในกระบวนการนโยบายสาธารณะ. Asian Journal of Arts and Culture, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 145–153, 2015. Disponível em: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/95361. Acesso em: 24 feb. 2024.