เกษตรสมบูรณ์เปมิกา. 2017. “กรรมวิธีการสร้างโพนของ ครูฉลอง นุ่มเรือง”. Walailak Abode of Culture Journal 17 (1), 19-38. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/105081.