วงศ์ณาศรี ปัณณพงศ์. 2018. “วิเคราะห์บริบทความท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0”. Asian Journal of Arts and Culture 17 (1):63-78. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/108181.