บุญครอง ดารุณี. 2018. “วิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐”. Asian Journal of Arts and Culture 17 (2):1-25. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/109180.