บริพิศ ทัศนียา. 2014. “วัฒนธรรมบริโภคนิยม ทุนนิยมและสัญญะ”. Asian Journal of Arts and Culture 14 (1):39-42. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/95330.