จันทร์ศิริ นันธิดา. 2015. “การจัดการเครือข่ายในกระบวนการนโยบายสาธารณะ”. Asian Journal of Arts and Culture 15 (1):145-53. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/95361.