เกษตรสมบูรณ์เ. (2017) “กรรมวิธีการสร้างโพนของ ครูฉลอง นุ่มเรือง”, Walailak Abode of Culture Journal, 17(1), pp. 19-38. Available at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/105081 (Accessed: 24February2020).