วงศ์ณาศรี ป. (2018) “วิเคราะห์บริบทความท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0”, Asian Journal of Arts and Culture, 17(1), pp. 63–78. Available at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/108181 (Accessed: 24 February 2024).