บุญครอง ด. (2018) “วิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐”, Asian Journal of Arts and Culture, 17(2), pp. 1–25. Available at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/109180 (Accessed: 24 February 2024).