จันทร์ศิริ น. (2015) “การจัดการเครือข่ายในกระบวนการนโยบายสาธารณะ”, Asian Journal of Arts and Culture, 15(1), pp. 145–153. Available at: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/95361 (Accessed: 24 February 2024).