[1]
วงศ์ณาศรี ป., “วิเคราะห์บริบทความท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0”, WU.AJAC, vol. 17, no. 1, pp. 63–78, Jan. 2018.