[1]
บุญครอง ด., “วิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐”, WU.AJAC, vol. 17, no. 2, pp. 1–25, Jan. 2018.