[1]
บริพิศ ท., “วัฒนธรรมบริโภคนิยม ทุนนิยมและสัญญะ”, WU.AJAC, vol. 14, no. 1, pp. 39–42, Mar. 2014.