[1]
จันทร์ศิริ น., “การจัดการเครือข่ายในกระบวนการนโยบายสาธารณะ”, WU.AJAC, vol. 15, no. 1, pp. 145–153, Mar. 2015.