เกษตรสมบูรณ์เ. “กรรมวิธีการสร้างโพนของ ครูฉลอง นุ่มเรือง”. Walailak Abode of Culture Journal, Vol. 17, no. 1, Dec. 2017, pp. 19-38, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/105081.