วงศ์ณาศรี ป. “วิเคราะห์บริบทความท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0”. Asian Journal of Arts and Culture, vol. 17, no. 1, Jan. 2018, pp. 63-78, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/108181.