บุญครอง ด. “วิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐”. Asian Journal of Arts and Culture, vol. 17, no. 2, Jan. 2018, pp. 1-25, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/109180.