บริพิศ ท. “วัฒนธรรมบริโภคนิยม ทุนนิยมและสัญญะ”. Asian Journal of Arts and Culture, vol. 14, no. 1, Mar. 2014, pp. 39-42, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/95330.