จันทร์ศิริ น. “การจัดการเครือข่ายในกระบวนการนโยบายสาธารณะ”. Asian Journal of Arts and Culture, vol. 15, no. 1, Mar. 2015, pp. 145-53, https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/95361.