เกษตรสมบูรณ์เปมิกา. “กรรมวิธีการสร้างโพนของ ครูฉลอง นุ่มเรือง”. Walailak Abode of Culture Journal 17, no. 1 (December 7, 2017): 19-38. Accessed February 22, 2020. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/105081.