วงศ์ณาศรี ปัณณพงศ์. “วิเคราะห์บริบทความท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0”. Asian Journal of Arts and Culture 17, no. 1 (January 4, 2018): 63–78. Accessed February 24, 2024. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/108181.