บุญครอง ดารุณี. “วิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐”. Asian Journal of Arts and Culture 17, no. 2 (January 12, 2018): 1–25. Accessed February 24, 2024. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/109180.