บริพิศ ทัศนียา. “วัฒนธรรมบริโภคนิยม ทุนนิยมและสัญญะ”. Asian Journal of Arts and Culture 14, no. 1 (March 31, 2014): 39–42. Accessed February 24, 2024. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/95330.