จันทร์ศิริ นันธิดา. “การจัดการเครือข่ายในกระบวนการนโยบายสาธารณะ”. Asian Journal of Arts and Culture 15, no. 1 (March 31, 2015): 145–153. Accessed February 24, 2024. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/95361.