1.
เกษตรสมบูรณ์เ. กรรมวิธีการสร้างโพนของ ครูฉลอง นุ่มเรือง. WU.AOC J [Internet]. 2017Dec.7 [cited 2020Feb.17];17(1):19-8. Available from: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/105081