1.
วงศ์ณาศรี ป. วิเคราะห์บริบทความท้าทายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมท้องถิ่นในยุคไทยแลนด์ 4.0. WU.AJAC [Internet]. 2018 Jan. 4 [cited 2024 Feb. 24];17(1):63-78. Available from: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/108181