1.
บุญครอง ด. วิเคราะห์แนวทางการจัดการศึกษาไทยกับการขับเคลื่อนการศึกษาสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐. WU.AJAC [Internet]. 2018 Jan. 12 [cited 2024 Feb. 24];17(2):1-25. Available from: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/109180