1.
บริพิศ ท. วัฒนธรรมบริโภคนิยม ทุนนิยมและสัญญะ. WU.AJAC [Internet]. 2014 Mar. 31 [cited 2024 Feb. 24];14(1):39-42. Available from: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/95330