1.
จันทร์ศิริ น. การจัดการเครือข่ายในกระบวนการนโยบายสาธารณะ. WU.AJAC [Internet]. 2015 Mar. 31 [cited 2024 Feb. 24];15(1):145-53. Available from: https://so06.tci-thaijo.org/index.php/cjwu/article/view/95361