Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edu-rmu <p>&nbsp;</p> <div id="vg_gray_ov" style="position: fixed; width: 100%; height: 100%; inset: 0px; display: none; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.3); z-index: 9999999; cursor: pointer;">&nbsp;</div> <div id="vg_gray_ov" style="position: fixed; width: 100%; height: 100%; inset: 0px; display: none; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.3); z-index: 9999999; cursor: pointer;">&nbsp;</div> <div id="vg_gray_ov" style="position: fixed; width: 100%; height: 100%; inset: 0px; display: none; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.3); z-index: 9999999; cursor: pointer;">&nbsp;</div> วารสารครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม en-US Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University 1685-2699 <p><strong>ข้อกำหนดเบื้องต้นที่ผู้นิพนธ์(ผู้ส่งบทความ) ควรทราบ</strong></p> <p>1. ผู้นิพนธ์ที่ประสงค์จะลงตีพิมพ์บทความกับวารสาร ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป ให้ใช้รูปแบบใหม่ (Template 2563) โดยสามารถดูตัวอย่างได้ที่เมนู GUIDELINES<br>2. จะตีพิมพ์และเผยแพร่ได้ ต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)<br>3. การประเมินบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) เป็นแบบ Double Blind<br>4. การอ้างอิงบทความใช้หลักเกณฑ์ APA (American Psychological Association) คลิก<br>5. บทความถูกปฏิเสธการตีพิมพ์ ไม่ผ่านการประเมิน ผู้นิพนธ์ขอยกเลิกเองหรือชำระเงินก่อนได้รับการอนุมัติ ทางวารสารไม่มีนโยบายการคืนเงิน</p> Editorial Note https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edu-rmu/article/view/258594 <p><strong>บรรณาธิการแถลง</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; วารสารครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ยังคงดําเนินการอยางเขมแข็งเขาสูปที่ 19 ซึ่งมีการดําเนินงานภายใตเกณฑการประเมินคุณภาพวารสารของศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทย (ITC) และมาตรฐานสากลอยาง ASEAN Citation Index โดยในช่วงปีที่ 19 ฉบับที่ 2 นี้ ทางกองบรรณาธิการได้มีการพัฒนาระบบวารสารให้เข้าสู่ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์กลางของประเทศไทย (Thai Journals Online : ThaiJO) ซึ่งจะเป็นระบบที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ทำให้นักการศึกษา นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงได้เป็นอย่างดี เป็นการพัฒนาระบบวารสารควบคู่กับ การพัฒนาบุคลากร ทางดาน วารสารศาสตรและบรรณสารสนเทศอยางตอเนื่อง และมุ่งเผยแพรไปยังฐานขอมูลระดับชาติและนานาชาติให้กว้างขวางมากขึ้น วารสารครุศาสตรยังคงเปนพื้นที่เผยแพรบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณหนังสือของนักวิชาการ นักวิจัย ตลอดจนนักปฏิบัติและผู้สนใจด้านการศึกษา วารสารฉบับนี้เป็นปที่ 19 ฉบับที่ 2 บรรจุเนื้อหาสาระหลากหลายสาขา</p> <p>บทความครอบคลุมศาสตร ด้านการวิจัยทางการศึกษา วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอรศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การสอนภาษาจีน การจัด การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตรการกีฬาและสุขภาพ การบริหารการศึกษา นวัตกรรมการเรียนรู้ และการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;โดยนําเสนอแงมุมทางการศึกษาที่หลากหลายทั้งในมิติของการพัฒนาผู้เรียน บุคลากร องค์กร และชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาการศึกษาและสังคมอย่างเป็นองค์รวม อันจะนำให้เกิดการแก้ปัญหาและการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนเกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและประเทศชาติ</p> <p>สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักของโรคโควิด 19 ส่งผลให้วิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลกเปลี่ยนไป กระทบต่อการดำรงชีวิตของทุกคนในสังคม สะท้อนให้เห็นเทรนด์สำคัญ ๆ ในอนาคตที่เกิดจากพฤติกรรมและทัศนคติในการดำรงชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป จึงส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาในทุกภาคส่วนและทุกระดับชั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้คนทุกช่วงวัยต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ความปกติถัดไป ( The Next Normal) หลังโควิด 19 ส่งผลให้งานทางการศึกษาต้องปรับตัวให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งวิเคราะห์ วิจัยและสร้างนวัตกรรมที่สามารถแก้ปัญหาและเกื้อกูลต่อการปรับตัวเพื่อการเป็นอยู่อย่างมีความสุข มีสติและรู้เท่าทันสภาวการณ์ที่เกิดขึ้น</p> <p>สุดทายนี้ กองบรรณาธิการ ขอเป็นกําลังใจให้ทุกทานก้าวสู่ยุค Next Normal ได้อย่างไม่ตกเทรนด์ รู้เท่าทัน ใคร่ครวญ มีสติและหาทางออกได้อย่างเหมาะสม พร้อมเรียนรู้ปรับตัว ที่จะเผชิญทั้งสุขและทุกข์อย่างเข้าใจ และก่อเกิดสมดุลชิวิตที่มีสุขภาวะอย่างยั่งยืนต่อไป</p> Editor Journal Copyright (c) 2022 ๋Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-25 2022-08-25 19 2 5 5 Table of Content https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edu-rmu/article/view/258596 <p>Table of Contents</p> Table of contents Table of contents Copyright (c) 2022 ๋Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-25 2022-08-25 19 2 7 10 Power of Blind Faith in Tetralogy of Wimon Sainimnuan https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edu-rmu/article/view/258597 <p>The tetralogy of Wimon Sainimnuan is composed of four novels:<em> Ngu</em> (1984), <em>Khon Song Chao</em> (1988), <em>Khok Phra Nang</em> (1989), and <em>Chao Phaen Din</em> (1995), each of which illustrates thoughtless faith of rural villagers that influence different actions and behaviours towards local beliefs, ritual experts, and belief protesters. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;The study reveals the senseless obedience to local beliefs of majority of Khok Phra Nang villagers and their hostility against protesters. The villagers also absolutely deny being proved of validation of beliefs. The novels point out the terrible consequences of thoughtless faith to believers, belief protesters, and society. The villagers, in the author’s point of view, are accordingly not victims of the extreme faith and beliefs, but the key factor of the deeply rooted credulity in society. As the villagers are voluntarily and innocently deluded by ritual experts, their hometowns eventually end up with calamity.</p> Saowakon Sukrak Suthas Vongkrabakthaworn Copyright (c) 2022 ๋Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-25 2022-08-25 19 2 13 20 The Effect of Passing Accuracy in Football Training Using the Inside and Back Foot of Male Football Players, Rajabhat Maha Sarakham University https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edu-rmu/article/view/258598 <p>The purpose of this research was to study the effect of passing accuracy in football training using the inside and back foot of male football players, Rajabhat Maha Sarakham University. The sample of the study consisted of 20 football players selected participants in purposive sampling. The population was divided into</p> <p>2 groups of 10 people each. The members of group 1 practice passing the ball accurately with both the inside and the back foot, where as the members of group 2 performed with a regular program, working out 3 days a week, and 4 weeks in a month. The data were analyzed by mean, standard deviation, t-test dependent, and the t-test independent. The statistical significance level was at .05.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The research results showed that the effect of passing accuracy in football training using both the inside and the back foot between the 2 groups, performed before and after training, was statistically significant difference at the .05 level.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; According to the results, using the inside and back foot to pass the ball can affect the team’s performance on developing and increasing the accuracy during practicing.</p> Tanawanaphorn Srimuang Wissanu Amartmontr Krit Kethom Copyright (c) 2022 ๋Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-25 2022-08-25 19 2 23 32 The Lecturers and Student Teachers Development with the Integration of Contemplative Education, Coaching and Research-Based Learning, Faculty of Education, Rajabhat Maha Sarakham University https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edu-rmu/article/view/258599 <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The purposes of this study were as follows: 1) to develop learning management competency of the lecturers of faculty of education, Rajabhat Maha Sarakham University with the &nbsp;integration of CCR and &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2) to develop students' competencies through the integration of CCR. The target groups included 1) 5 lectures of the music education program, 2) 27 senior student teachers and 3) 35 sophomore student teachers in the 1<sup>st</sup> semester of the academic year 2020 at Faculty of Education Rajabhat Maha Sarakham University. The research instruments were the lecture competency assessment form and the student teacher competency assessment form. The data analysis statistics were percentage, mean and standard deviation.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The findings of this investigation reveled that 1) the lecturers' competencies have been improved up - to 17.80 percent, 2) the sophomore student teachers' competencies have been improved up to 20.37 percent and the senior student teachers’ competencies have been improved up to 20.76 percent.</p> Atchariya Promtow Nattachai Juntachum Yuthapong Tipchat Surasak Hanteerapitak Surasak Hanteerapitak Copyright (c) 2022 ๋Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-25 2022-08-25 19 2 33 41 The Promoting of Students’ Computational Thinking Ability by Using Blended Learning with Project-Based Learning in Computing Science Subject for Mattayom Suksa 4 Students, Phadungnari School https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edu-rmu/article/view/258600 <p>The purposes of the research were to 1) study on Mattayom Suksa 4 students’ computational thinking ability performance by using blended learning with PBL in Computing Science subject of, Phadungnari School. <br>2) study the level of the students’ computational thinking skill, and 3) study the sample satisfaction toward the learning model. The sample of this research consisted of 41, Mattayom Suksa 4 students, Padungnari School. The research was an action research. The research instruments were; 1) two Blended learning with project-based learning lesson plans, 2) an eight items computational thinking test, and 3) a satisfaction form. The data analysis results reported with description and the statistics used mean, percentage and standard deviation.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The research results were as follows; 1) the learning model encouraged students to work with the simulation active learning workflow, and finding the answers with various techniques by themselves. <br>2) the overall for the sample’s computational thinking skill was at good level ( &nbsp;= 26.78, S.D. = 9.46). <br>and 3) the students’ satisfaction toward the learning model was at the highest level ( &nbsp;= 3.55 ,S.D. = 0.31).</p> Kunyapath Yodklang Songsak Sonsanit Wanicha Sakorn Copyright (c) 2022 ๋Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-25 2022-08-25 19 2 42 51 Blended Learning by Using Polya's Process to improve Mathematics Problems Solving for Phathomseuksa 5 Students, Anuban Thasapol Suksa School https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edu-rmu/article/view/258602 <p>The purposes of this research aimed to: 1) examine, explore and encourage the Polya’s conceptual, mathematic problem-solving process. 2) study students’ ability for math problems solving. 3) investigate academic achievement with the model, and 4) study the students’ satisfaction toward the model. The sample consisted of 23 Phathomseuksa 5 students at Anuban Thasapolsuka school. The research instruments were: <br>1) The lesson plans, 2) The student’s journal writing, 3) A Mathematics problem solving ability test 4) an achievement test, and 5) The students’ satisfaction form. The statistics used in the research were mean and standard deviation.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The results of the research were as follows: 1) there were four steps of blended learning model, which supported the mathematics problems solving reduced the problems on time and place. According to each step of the learning activity enhanced the students problems solving step by step, more over the students were motivated to engage their learning activities. These improved the students mathematics problems solving ability at a good level, 2) the students’ mathematics problem solving ability was as the criteria, 3) the students’ achievement test mean scores were as the school criteria at 70%, and 4) the students’ satisfaction toward the blended learning model was at the high level.</p> Supawan Jantawong Sanit Teemueangsa Ubonwan kiakana Copyright (c) 2022 ๋Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-25 2022-08-25 19 2 52 64 The development of blended-learning based on Connectivism theory to promote the creative thinking for Mathayomsuksa 2 https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edu-rmu/article/view/258604 <p>The purposes of this research were: (1) to develop the blended-learning based on Connectivism theory to promote the creative thinking for Mathayomsuksa 2 (2) to compare the ability of creative thinking between before and after learning using the blended-learning based on Connectivism theory to promote the creative thinking for Mathayomsuksa 2 and (3) to study the students satisfaction with the blended-learning based on Connectivism theory to promote the creative thinking for Mathayomsuksa 2. The samples of the study were 48 Mathayomsuksa 2 students at Chumchonnonghinwittayakhan school, Nongkungsri District, Kalasin Province, selected by cluster sampling method. The research instruments were 1) learning management plan, &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2) Torrance’s Creative Thinking Tests, and 3) the questionnaire of student’s satisfaction. The data were analyzed by mean and standard deviation.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The conclusion of the study were as follows: 1) The development of blended-learning based on Connectivism theory to promote the creative thinking was at the high level ( = 4.30, S.D. = 0.60). 2) The ability of creative thinking after learning through the blended-learning based on Connectivism theory was significantly higher than the pretest score at .05 significant levels. 3) The students' satisfaction with the blended-learning based on Connectivism theory to promote the creative thinking was at the high level&nbsp; ( = 4.28, S.D. = 0.83)</p> Ratchadaporn Matra Songsak Songsanit Prawit Simmatun Copyright (c) 2022 ๋Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-25 2022-08-25 19 2 65 76 The development of Achievement Motivation with Cooperative Learning by Using Social-Media Supporting Group Investigation for Mattayomsuksa 4 Students, Phadungnaree School https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edu-rmu/article/view/258605 <p>The objectives of this research were to (1) study to develop of achievement motivation through cooperative learning activity on group investigation method by using social-media for Mattayomsuksa 4 students, Phadungnaree School and (2) study the students’ satisfaction with cooperative learning model. The sample consisted of 44 Mattayomsuksa 4/2 students, Phadungnaree School. The research instruments were 2 lesson plans, a journal writing, an achievement motivation form, and a satisfaction form. The statistics used mean and standard deviation.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The findings were as follows: (1) the cooperative learning model improved the students’ practical experiences and their self-confident. It also motivated students to pay more attention in their learning activities. These increased the students’ achievement motivation level in each practical period (2) the students’ satisfaction toward the learning model was at the highest level based on the criteria.</p> Sarun A-wiruthpaiboon Prawit Simmatun Khajonpong RuamKaew Copyright (c) 2022 ๋Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-25 2022-08-25 19 2 77 86 The Promotion of Thai Dramatic Arts Practical Skill by Harrow's Blended Learning for Grade 6 Students, Saithong Chalermwit School https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edu-rmu/article/view/258616 <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;The purposes of this research were to 1) study the promotion of Thai dramatics art practical skill by Harrow's blended learning for grade 6 students, Saithong Chalermwit school, and 2) study the samples’ satisfaction toward the learning model. The sample consisted of grade 6 students, Saithong Chalermwit school. The research tools used 2 lesson plans, a practical skill assessment form, a journal writing form, and satisfaction form.&nbsp; The statistics were mean and standard deviation.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The research found as follows. 1) The promotion of Thai dancing's action skill by Harrow's blended learning in the second cycle of this activity was at good level which 4.07 mean score. It showed that the model was efficiency for learning activity management. Since the teacher used the problem reflections from the first cycle, adapted them, and used in the second cycle. This guided the students to have more learning skill, and had mutual understand the content of the course. Moreover, the various appropriate learning activities were provided; the students motivating, group discussion, counseling and guidance, thinking skill training, using skills for learning and creating the dance forms, practicing, repetition until they had their own dance skill, and solve their problems themselves by exchanging opinion and group planning together. These motivated the students to learn the lessons, and responded their assignments, 2) the students satisfied the learning model at the highest level which 4.54 mean score.</p> Vanilladda anawet Songsak Songsanit Wanicha Sakon Copyright (c) 2022 ๋Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-25 2022-08-25 19 2 87 96 The Problem Solving Skill Promotion by Using Inquiry-Based Learning with Social-Media Supporting for Mattayomsuksa 2 Students, Phadungnaree School https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edu-rmu/article/view/258617 <p>The purposes of the research were to 1) study the problem-solving skill promotion by using inquiry-based learning with social-media supporting, 2) study the students’ social skill and 3) study the sample’ satisfaction toward the learning model. The sample of the research consisted of 40, Mattayomsuksa 2/4 students, Phadungnaree School which using the purposively selected. The research instruments were 1) inquiry-based learning lesson plans, 2) problem solving skill test and 3) a students’ satisfaction form.&nbsp; The statistics used mean and standard deviation.</p> <p>The research results were as follows; 1) the learning model promoted the students’ <br>inquiry-based learning, which the learners-based method, they had learnt by themselves as their potential and their skills freely by problem solving.&nbsp; It improved and increased the learners’ problem solving ability, 2) The learners problem solving skill was at the highest level (= 4.47, S.D. = 0.82), and 3) The learners also satisfied the learning model as the highest level (= 4.52, S.D = 0.53)</p> Panuma Promwomg Prawit Simmatun Khajonpong RuamKaew Copyright (c) 2022 ๋Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-25 2022-08-25 19 2 97 106 A study of the welfare arrangement model of professional musicians in enterprises in the Northeastern region. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edu-rmu/article/view/258618 <p>The purpose of the study was to investigate a welfare arrangement model for professional musicians in enterprises in the Northeastern Thailand region. The sample of the research consisted of &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 musicians and senior musicians in the Northeastern of Thailand who were selected 5 musicians from each 20 provinces by using the purposive sampling method. &nbsp;The research data collected by using a structured interview form and a focus group discussion. The results of the study indicated that a welfare arrangement model for professional musicians in various enterprises in the Northeastern of Thailand were as follows; 1) state welfare (section 40 of social security act) and 2) private sector welfare such as music clubs and music worker unions welfares which contribute to motivation for this job. In the current situation, musicians could registered themselves in section 40 in the social security act which provided 3 choices for insure person; 70 THBs, &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;100 THBs, and 300 THBs a month respectively. Moreover, musicians in each province established the musician clubs for negotiating state welfare and preventing their benefits, including pretension, healing in case they were insecure from public sectors or their workplaces.</p> Surasak Hamteerapitak Chinda Kaensomba Akarawat Chaumklang Suwitchan Un-udom Copyright (c) 2022 ๋Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-25 2022-08-25 19 2 107 114 Situations, Needs and Guidelines for Developing the Promotional and Supporting Learning Management of Teachers Under the Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 1 https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edu-rmu/article/view/258619 <p>The purposes of this research were: 1) to study the current situations, the desirable situations and the need assessment 2) to develop guidelines for developing the promotional and supporting learning management of teachers. The sample group consisted of administrators and teachers, totally 270 persons. The sample size was customized by percentage and selected by Stratified Random Sampling. There were research instruments: 1) the current situation questionnaire, 2) the desirable situation questionnaire, 3) the structured interview form and 4) the assessment form of suitability and possibility assessment of the guidelines. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;The statistical data analysis were percentage, mean, standard deviation and Modified Priority Needs Index &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;(PNI <sub>Modified</sub>). The results of the research showed that: 1) the overall current situation was at a high level, the overall desirable situation was at the highest level and the Assessment of necessity. It was found that the side with a higher value than the total aspects, namely academic work, student support system, and cooperation with parents, networks or establishments and 2)The guidelines: (1) teachers should utilize information to develop the students and report quality results; (2) teachers should be trained on guidance systems, student support system and can analyze and help students; (3) teachers should be trained in learning management, creating and using technology media; (4) teachers should participate in activities with the community and (5) teachers should cooperate with the community to build a learning center outside schools.</p> Wisuchathida Khrue-suwan Tatsana Prasantree Sumalee Sriputtarin Copyright (c) 2022 ๋Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-25 2022-08-25 19 2 115 129 Conditions, Needs and Guidelines for Self and Professional Development of Teachers in Schools Under the Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 1 https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edu-rmu/article/view/258620 <p>The purposes of this research were: (1) to study the current and desirable conditions, (2) to assess the&nbsp; needs and (3) to develop guidelines for self and professional development of teachers in schools under the Nakhon Phanom Primary Educational Service Area Office 1. The research sample group totally 270 persons. The sample size was specified by percent criterion and Stratified Random Sampling. The research instruments: (1) the current condition questionnaire, (2) the desirable condition questionnaire, (3) the structured interview form, and (4) the assessment form of suitability and possibility assessment. The statistical data analysis were percentage, mean, standard deviation and Modified Priority Needs Index (PNI<sub>modified</sub>).</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The results of the research showed that: (1) the overall current condition was at a high level and the overall desirable conditions was at the highest level. (2) The results of PNI<sub>modified</sub> for self-development and profession of teachers in schools ranked were as follows: 1) development of innovation in learning management, 2) participation and leadership in exchanging professional knowledge, and 3) systematic and continuous self-development. (3) The guidelines for self-development and profession consisted of 3 aspects as follows: 1) systematic and continuous self-development, teachers attempted and sought opportunities for self-improvement in the form of education. 2) participation and leadership in exchanging professional knowledge. 3) development of innovation in learning management. The results of development guideline assessment revealed the suitability and the possibility in overall at the highest level.</p> Banjamas Chaipakdee Supakorn Sornphet Chanwit Hanrin Copyright (c) 2022 ๋Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-25 2022-08-25 19 2 130 143 The Study of the Effect of Unplugged Coding Leaning Activity on Computational Thinking Skill of Grade 3 Students. https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edu-rmu/article/view/258621 <p>The purposes of this study were 1) to study the effect of unplugged coding learning activity on computational thinking skill of Grade 3 Students with an efficiency of 70/70, 2) to compare computational thinking skill after participating in learning activity, and 3) to study the students’ satisfaction of the learning activity. The sample group of this research consisted of 43 students in Grade 3/7, Anubanmahasarakham School in the second semester of the 2021 academic year, the sampling used the Simple random method. The research instruments included 1) a lesson plan, which 12 sub-learning plans for 12 hours, 2) 20 items computational thinking skill multiple-choice test, and 3) 10 items of the satisfaction questionnaire. The statistics used for data analysis were percentage, standard deviation (S.D.), the formula E1/E2 (Efficiency) and The Wilcoxon Test.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The findings revealed that</p> <ol> <li>The efficiency of lesson plan with unplugged coding learning activity or coding learning activities without a computer was 75.69/72.91, reaching the established criteria of 70/70.</li> <li>Students who participated in the learning activity has a higher level of computational thinking skill, at .05 of a significantly statistic level.</li> <li>The satisfaction of students who participated in unplugged coding learning activity to enhance computational thinking skill was at the highest level.</li> </ol> Piyatida Na Ubo Ritthikrai Chai-ngam Copyright (c) 2022 ๋Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-25 2022-08-25 19 2 144 153 Learning Management of Historical Method with Infographic to Enhance Conceptual Thinking of Grade 7 Students https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edu-rmu/article/view/258622 <p>The purpose of this study were 1) to develop learning management of historical method with infographic to enhance conceptual thinking with an efficiency of 70/70,&nbsp;2) to study the conceptual thinking after the learning management of historical method with infographic of grade 7 students&nbsp;and 3) to compare the preand post learning achievement score of historical method with infographic. The sample group of this research was 30 students of grade 7, Bansongnangyai Municipal School in the second semester of the 2021 academic year, obtained by simple random sampling. The research instruments included 1) the lesson plans of historical method with infographic,&nbsp;2) a conceptual thinking test, 3) a learning achievement test&nbsp;and 4) Infographic. The data analysis statistics were mean, standard deviation, percentage, E<sub>1</sub>/E<sub>2&nbsp;</sub>and the Wilcoxon Signed-Ranks Test.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The findings were as follows; 1) the effectiveness of the learning management of historical method with infographic was 77.31/73.17, reach the established criteria,&nbsp;2) the students had conceptual thinking in overall after the learning management of historical method with infographic at a good level&nbsp;3) the learning achievement of the students after the learning management of historical method with infographic were higher than before the learning management at the .05 level of significance.</p> Suchada Pumkaew Apiradee Junsang Copyright (c) 2022 ๋Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-25 2022-08-25 19 2 154 164 Development of Critical Thinking Abilities and Learning Achievement of Mathayomsuksa 1 Students Entitled Substances Around Us by Using Problem-Based Learning and Graphic Organizers https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edu-rmu/article/view/258624 <p>The purposes of this research aimed to :1)develop lesson plans for Mathayomsuksa 1 students, entitled &nbsp;substances around us by using the problem-based learning (PBL) and graphic organizers which the efficiency of criteria as 80/80, 2)study and compare the students’ critical thinking abilities before and after the learning with the model, 3) study and compare students’ learning achievement scores before and after the learning with the model, and 4)study the students’ satisfaction. The samples consisted of 40 Mathayomsuksa 1 students, Udonpichairakpittaya School.&nbsp; The sample sampling used cluster random sampling. The research instruments were the lesson plans based on PBL and graphic organizers, a critical thinking abilities test, a learning achievement test, and a satisfaction form. The data analysis statistics were mean, standard deviation, percentage, and t-test for dependent samples.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The research results were; 1) the lesson plans had efficiency of 80.23/80.85, which met the set criteria, 2) the students’ critical thinking abilities after the learning were higher as statistical significantly at .01 level. The students’ pretest mean score were at 15.48 and the posttest mean scores was 24.48., and <br>3) the students’ learning achievement scores after the learning with the model were higher than before which statistical significantly at .01 level. The pretest mean score was 10.60 and the posttest mean score was 24.03, and 4) the overall students’ satisfaction mean score was at the highest level at 4.58.</p> Pichapa Duangsong Thardthong Pansuppawat Arunrat Khamhaengpol Copyright (c) 2022 ๋Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-25 2022-08-25 19 2 165 177 The 5E of Inquiry Based Learning with Board Game affected to the Grade 3 students’ Achievement Entitled Our Energy on the Earth https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edu-rmu/article/view/258625 <p>The purposes of this research study aimed to: 1) develop the 5E Inquiry based lesson plans with with board games, which affected the students’ achievement entitled our energy on the earth as the criteria of 70/70, 2) compare the students’ achievement scores before and after learning with the model, and 3) study the sample satisfaction toward the model. The sample consisted of 31 grade 3 students of Ban Song Nang Yai Municipal School. The sample sampling used the simple random sampling. The research instruments were &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;1) a lesson plan 2) a basic scientific process skills test 3) a students’ satisfaction form. The research statistics were percentage, mean, standard deviation, and The Wilcoxon Rank Test.</p> <p>The results of the research were as follows: 1) The lesson plan was efficient at 72.69/74/27 as the research criteria, 2) the students’ achievement test scores were significantly higher at .053 level after learning with the model, and 3) the model was satisfied at the highest level.</p> Narinnipa Chaikad Ritthikrai Chai-ngam2 Copyright (c) 2022 ๋Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-25 2022-08-25 19 2 178 186 The Language Teaching for Communication Learning Management, which Improved Chinese Vocabulary Listening Skill of Mattayom Suksa 2 Students (S2) https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edu-rmu/article/view/258626 <p>The purposes of this study were to 1) develop the CLT learning management plans which improved the students’ Chinese vocabulary listening skills as the research criteria at 75/75, 2) compare the students’ Chinese listening skills before and after learning with the model, and 3) study the students’ satisfaction toward the learning model (S2). The sample consisted of 27 students from Pracharat Wittaya Serm School, Khon Kaen province. The sample used the cluster random sampling. The research instruments included 1) 5 lesson plans, 2) Chinese listening skill test, and 3) the students’ satisfaction form. The statistics used for data analysis were mean, standard deviation, the development testing: E<sub>1</sub>/E<sub>2</sub>, and dependent t–test.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The results of the research were as follows: 1) the learning model was efficiency at 76.52/79.87, which higher than the research’s criteria, 2) after learning with the model, the students’ listening skills in Chinese Vocabularies was higher at the significant level of .01, and 3) The sample satisfied the learning model at a high level ( &nbsp;= 4.34) and (S.D. = 0.55).</p> Chadarut Lertponprasopchok Apiradee Jansaeng Copyright (c) 2022 ๋Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-25 2022-08-25 19 2 187 196 The effect of the factors the Educational Policy Implementation of Schools under Bangkok Metropolitan Administration https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edu-rmu/article/view/258627 <p>The purposes of the research were to 1) study the educational policy implementation 2) study the level of the educational policy implementation factors in the implementation, and 3) analyze the relationship of these educational policy implementation factors. The research sample consisted of 286 school administrators under Bangkok Metropolitan Administration . The sample size was determined using Taro Yamane's formula (1973) at a 95% confidence level and multistage sampling. The research tools used a questionnaire.&nbsp; The statistics were mean, percentage, standard deviation and multiple regression analysis.&nbsp; The results of the research were as follows: the overall for educational policy implement factors were at the highest level, but when it was individual considered, found that there were 4 factors: 1) administrators leadership, 2) planning controlling and monitoring, and evaluation 3) politics, economy, and society, and 4) staffs’ potential and attributes.</p> Asama Yaowara Jaruwan Ployduangrat Pariyaporn Tungkunanan Copyright (c) 2022 ๋Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-25 2022-08-25 19 2 197 212 The Problem-based Learning Management in the Social Studies for Analytical Thinking Development of Grade 5 Students https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edu-rmu/article/view/258629 <p>The purposes of the current studies were to develop problem-based learning management in the social studies course for analytical thinking development of grade 5 students with the effectiveness index of 75/75 to compare grade 5 students’ analytical thinking before and after the problem-based learning management in thesocial studies course, and to study grade 5 students’ satisfaction toward the developed problem-based learning management in social studies course. The target group includes 9 grade 5 students of the 2021 academic year in Nong Bua Dang Wittaya School, Nong Song Hong District, Khon Kaen province. The research instruments were problem-based learning management in social studies course, an analytical thinking test, and a satisfaction questionnaire. The data analysis statistics included mean, standard deviation and percentage.</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; The results of the study were as follows,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <ol> <li>The effectiveness of the problem-based learning management in social studies course for analytical thinking development of grade 5 students was 75.92/80.73, reached the criterion of 75/75.</li> <li>&nbsp; Students’ analytical thinking after the problem-based learning management in the social studies course was significantly higher than before the treatment.&nbsp;</li> <li>The students’ satisfaction toward the developed problem-based learning management in the social studies course was at a high level (= 4.25, S.D. = 0.40).</li> </ol> Manchasu Laonok Autthapon Inthasena Copyright (c) 2022 ๋Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-25 2022-08-25 19 2 213 223 The Development of Online Training Model of Drones for Basic Agriculture https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edu-rmu/article/view/258631 <p>This research aimed to 1) develop online training model of drones for basic agricultural with good quality level, 2) compare pre- and post-learning achievement score of online training, 3) investigate the satisfaction towards to the Web-Based online training and 4) explore the troubles and obstacles of the online training. The data were collected from 25 agricultural drone trainees of NADrone Project chartered by Easy 2018 company limited in 2022. The research instruments consisted of 1) "Web-Based” online training model, 2) &nbsp;pre-test and post-test of the online training, 3) satisfaction questionnaire on the "Web-Based” online training. The data analysis statistics were percentage, <em>mean</em>, <em>standard deviation</em> <em>and</em> paired sample <em>t-test</em><em>.</em></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; This research results showed that 1) the quality of the online training model was at excellence level (=4.61, S.D.=0.28), 2) the comparison of pre -test and post- test mean score found that the achievement scores after the training was higher than before the training at &nbsp;0.05 level of significance, 3) the trainees expressed satisfaction with the online training &nbsp;at high level ( =4.09, S.D.=0.69) and 4) the troubles and obstacles of the online training were some of topics are too long and cause reduce learners’ interests. Also, the learners haven’t got used to this new training and they have low internet signal that cause &nbsp;the figures quality.</p> Akom Pannikorn Paitoon Srifa Copyright (c) 2022 ๋Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-25 2022-08-25 19 2 224 236 A Study of the School Administrators Strategic Leadership which effected the Learning Organization of Schools under the Kalasin Secondary Educational Service Area Office https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edu-rmu/article/view/258632 <p>The purpose of this research was to 1) study the school administrators’ strategic leadership &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2) study the learning organization of schools, 3) study The school administrators’ strategic leadership which related a the school learning organization, and 4) study of the school administrators strategic leadership which affected the learning organization of schools under the Kalasin secondary Educational Service Area Office. The sample consisted of 7 school administrators and 331 teachers. The research instruments used a questionnaire. The research results showed as follows: 1) The overall and individual aspects for school administrators’ strategic leadership were at a high level. 2)The overall and individual aspect for school learning organization was at a high level. 3) The school administrators’ strategic leadership in all aspects was a positive relationship at a high level with being a learning organization of schools. The aspect with the highest correlation was corporate culture promotion (X<sub>3</sub>). 4) The creation of the forecasting equation for being a learning organization, it was found that the predictive variables were; ability of using aspects for strategies planing (X<sub>4</sub>), organizational directions and vision (X<sub>1</sub>), strategies implementation (X<sub>2</sub>), and corporate culture promotion (X<sub>3</sub>). respectively. These predictors could mutually explain the variance of the learning organization of schools in the Secondary Educational Service Area Office Kalasin for 78.2 percent</p> Chaiyon Nonthama Parisha Marie Cain Supot Duangnet Copyright (c) 2022 ๋Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-25 2022-08-25 19 2 237 248 วรรณกวีนิพนธ์ไทย https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edu-rmu/article/view/258644 <p>หนังสือวิชาการ<strong>วรรณกวีนิพนธ์ไทย</strong> แต่งโดย<strong>สุทัศน์ วงศ์กระบากถาวร</strong>นี้ มีความพิเศษหลายประการ ก่อนจะเข้าสู่การพินิจมองความพิเศษดังกล่าวนั้น ขอแนะนำให้รู้จักรูปลักษณ์ของหนังสือเสียก่อน</p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; วรรณกวีนิพนธ์ไทย</strong>เป็นหนังสือมีขนาด 16 หน้ายก หรือ 14.5 x 20.5 ซ.ม. แต่ถ้ากล่าวว่าเป็นขนาดพ็อกเก็ตบุก ก็คงเข้าใจง่ายขึ้น มีจำนวนหน้านับตั้งแต่หน้า 1 ถึงหน้าสุดท้ายคือ 344 หน้า รวมกับส่วนหน้าที่เป็นคำนิยม คำนำ และสารบัญอีก 14 หน้า เป็น 358 หน้า จัดว่าหนา แต่ก็ถือได้เหมาะมือ กระดาษที่ใช้เป็นกระดาษกรีนรีดหรือถนอมสายตา หน้าปกพิมพ์ 4 สี อันหมายถึงสีสันสวยงามตามธรรมแห่งสีนั่นเอง จัดพิมพ์โดยเดอะ บุกส์พลัส ราคา 290 บาท</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; จากชื่อหนังสือ<strong>วรรณกวีนิพนธ์ไทย</strong> เนื้อหาคงหนีไม่พ้นความรู้ด้านกวีนิพนธ์ของคนไทย อันสร้างสรรค์สืบทอดต่อเนื่องกันมาหลายยุคสมัยตราบถึงปัจจุบัน ผู้ที่รักและชอบแนวนี้ ก็หอมหวนยวนใจเป็นแน่แท้ ส่วนผู้ที่มิพึงใจนัก หากเปิดใจลองลิ้มชิมรสดู ก็อาจได้สัมผัสถึงความงามของสิ่งนี้ก็เป็นได้&nbsp; ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหาตั้งแต่ต้นธารไปถึงปลายธารทีเดียว คงคิดวางแผนไว้ก่อนแล้วว่า จะจัดสรรเป็น 9 บท เริ่มบทแรก กล่าวถึงความรู้ที่ควรจะรู้เกี่ยวกับกวีนิพนธ์ไทย แต่ใช้ศัพท์ให้เป็นวิชาการว่า <strong>มโนทัศน์เกี่ยวกับกวีนิพนธ์ไทย</strong> เข้าสู่บทที่ 2 เริ่มให้ความรู้เกี่ยวกับกวีนิพนธ์ที่แต่งง่าย อ่านง่าย เข้าใจง่าย และใช้กันอย่างแพร่หลายในวงวรรณคดี โดยตั้งชื่อบทสั้นๆ ว่า<strong>กาพย์</strong> ครั้นถึงบทที่ 3 กวีนิพนธ์ที่แต่งง่าย อ่านง่าย เข้าใจง่ายกว่ากาพย์ และใช้กันอย่างแพร่หลาย ก็คงเดาได้ไม่ยากว่าเป็น<strong>กลอน</strong> ก็เป็นจริงเช่นนั้น</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เมื่อจับทางได้ว่าผู้เขียนนำเสนอเนื้อหาจากกวีนิพนธ์ที่แต่งง่าย อ่านง่าย เข้าใจง่าย และใช้อย่างแพร่หลายในวงวรรณคดีไปตามลำดับนั้น ย่อมแน่นอนว่า บทที่ 4 เป็น<strong>โคลง</strong> บทที่ 5 เป็น<strong>ร่าย</strong> และบทที่ 6 เป็น<strong>ฉันท์</strong> ซึ่งก็ถูกต้องตามนี้ โดยทั่วไปก็คงจะจบแค่บทที่ 6 แต่ด้วยที่ผู้เขียนมีความรอบรู้และประสบการณ์โลดแล่นอยู่ในวงการนักประพันธ์มาหลายสิบปี ย่อมที่จะพาผู้อ่านไปลิ้มรสเนื้อหาจนถึงปลายธาร ดังนั้นในบทที่ 7 จึงกล่าวถึง<strong>กวีนิพนธ์ไร้ฉันทลักษณ์</strong> บทที่ 8 <strong>การวิเคราะห์และประเมินค่ากวีนิพนธ์</strong> แล้วก็ถึงปลายธารในบทที่ 9 กล่าวถึง<strong>สถานภาพกวีนิพนธ์ไทยในปัจจุบัน</strong> นับว่าอิ่มเอมสำหรับผู้อ่านที่มีใจด้านนี้</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; เมื่อตอนต้น ได้กล่าวว่าหนังสือนี้มีความพิเศษ แต่จะกล่าวอีกนิดหนึ่งว่า ความพิเศษนั้นมีหลายประการ จะแจกแจงไปทีละประเด็น ดังนี้</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผู้เขียนเป็นความพิเศษอย่างหนึ่ง เขาผู้นี้เป็นคนสองมิติ มิติแรกเป็นครูอาจารย์ เป็นนักวิชาการ เขาเล่าเรียนสาขาวิชาภาษาไทย ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จะกล่าวว่าเรียนด้วยความไม่รักด้านนี้ ก็กล่าวไม่ได้ เมื่อเป็นนักวิชาการและเป็นครูอาจารย์ เขาเขียนหนังสือขึ้นมาเพื่อใช้สอนให้ความรู้แก่ลูกศิษย์ เขาเขียนหลายเล่ม ไม่ว่าจะเป็น<strong>การเขียนเชิงสร้างสรรค์</strong> <strong>วรรณกรรมนิราศ คติชนวิทยา บันเทิงคดีประเภทเรื่องสั้น</strong> จนกระทั่งถึง<strong>วรรณกวีนิพนธ์ไทย</strong>เล่มนี้ และมีงานวิจัย บทความวิชาการ รวมทั้งหนังสืออื่นอีกหลายรายการ นับว่าเขาเขียนงานวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง และโดยธรรมชาติของการเขียนนั้น งานเล่มล่าสุดจะเป็นงานที่ดีหรือมีชั้นเชิงมากที่สุด <strong>วรรณกวีนิพนธ์ไทย</strong>ก็เป็นเช่นนี้</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; อีกมิติหนึ่งของเขา เขาคือ<strong>ทัศนาวดี</strong> เป็นนักเขียนผู้มีชื่อในวงการ แต่จะเด่นดังในงานเรื่องสั้นเป็นพิเศษ งานแนวนี้ของเขาซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป เช่น <strong>สมภารระดับ ๘, หมู่บ้านแอโรบิค, ซ้ายขวา หน้าหลัง ถังขยะ</strong> ล้วนแต่ได้รับรางวัลทางวรรณกรรม ส่วนงานเรื่องสั้นอื่นๆ ก็มีไม่น้อย เช่น <strong>ในโลกแคบ, สัญญาหน้าเสาธง, หวังว่าประชาชนคงเข้าใจ, ฟาติมะห์ หญิงสาวผู้มองเห็นลม</strong> งานวรรณกรรมอื่นๆ เช่น กวีนิพนธ์ และสารคดี เขาก็เขียน แต่ไม่เด่นเท่าเรื่องสั้น</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ความพิเศษที่เขาเป็นนักเขียนอยู่ในตัว เขาจึงนำเสนอเนื้อหาสาระของ<strong>วรรณกวีนิพนธ์ไทย </strong>โดยใช้ภาษาเรียบง่าย อ่านเข้าใจอย่างต่อเนื่อง ผู้อ่านไม่ล้มเพราะสะดุดสำนวนภาษาลีลาเขียนแน่นอน อย่างไรก็ตาม หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยกวีนิพนธ์ไทย ผู้เขียนแสดงอหังการด้านสร้างสรรค์แห่งตนไว้อย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือ กำหนดตั้งประเด็นเนื้อหาให้สัมผัสคล้องจองกันเพื่อให้จดจำได้ง่าย วิธีเช่นนี้ ผู้มีฝีมือด้านการเขียนย่อมไม่ละเลย ตัวอย่างเช่น เมื่อกล่าวถึงคุณค่าของกวีนิพนธ์ เขาจะตั้งประเด็นให้คล้องจองกันไปว่า <strong>วรรณศิลป์เยี่ยม เปี่ยมความจริง อิงก่อเกื้อ เหนือเวลา</strong> ข้อแนะนำในการแต่งกาพย์ เขาตั้งว่า <strong>เรียนรู้ฉันทลักษณ์ รู้จักเล่นคำ ลึกล้ำโวหาร</strong> ข้อแนะนำในการแต่งกลอนเขาตั้งว่า <strong>เปิดเรื่องเป็น เด่นฉันทลักษณ์ ตระหนักเสียง เรียบเรียงคำ นำเพิ่มสัมผัส คัดสรรดี มีภาพพจน์ จบงดงาม</strong> ข้อแนะนำในการแต่งโคลงตั้งประเด็นว่า <strong>คำนึงเสียง เคียงสัมผัส จัดสร้อยคำ</strong> ข้อแนะนำในการแต่งร่ายตั้งประเด็นว่า <strong>เนื้อเรื่องแจ่มชัด คัดสรรกลุ่มคำ สัมผัสนอกใจ ใส่วรรณศิลป์ กินความให้ครบ จบบทตามแบบ</strong> และข้อแนะนำในการแต่งกวีนิพนธ์ไร้ฉันทลักษณ์ตั้งประเด็นว่า <strong>ฝักใฝ่ศึกษา สรรหาถ้อยคำ ลึกล้ำมุมมอง ทดลองฝึกฝน</strong> นี่แหละอหังการด้านสร้างสรรค์อย่างหนึ่งของเขา</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ความน่าแปลกใจอีกประการหนึ่งใน<strong>วรรณกวีนิพนธ์ไทย</strong>นี้ คือชื่อเรื่องหนังสือ ที่มีคำว่า <strong>“วรรณ”</strong> นำหน้า <strong>“กวีนิพนธ์ไทย”</strong> เพราะหนังสือในแนวนี้โดยทั่วไปก็ใช้ชื่อว่า <strong>“กวีนิพนธ์ไทย”</strong> เป็นส่วนใหญ่ แต่เล่มนี้มี<strong>วรรณ</strong>นำหน้า <strong>วรรณ</strong>คือวรรณกรรม ในที่นี้คือวรรณกรรมประเภทกวีนิพนธ์โดยมิต้องตีความเป็นอย่างอื่น เมื่ออ่านเนื้อหาข้างในก็ถึงบางอ้อว่า นอกจากผู้เขียนเสนอองค์ความรู้ว่าด้วยรูปแบบและกลวิธีการแต่งกวีนิพนธ์ประเภทต่างๆ แล้ว ผู้เขียนยังพาผู้อ่านไปบรรลุหรือสัมผัสถึงวรรณกรรมกวีนิพนธ์ด้วย โดยนำเอาบทกวีนิพนธ์ของกวีที่มีชื่อเสียงและได้รับการย่อมรับ หรือเป็นบทกวีที่มีคุณค่า มากล่าววิเคราะห์วิจารณ์ให้ข้อสังเกตเชิงกวีนิพนธ์ โดยใช้คุณลักษณะความเป็นนักเขียนของตัวผู้เขียนเองเป็นฐานคิด จึงนับว่าเป็นสิ่งใหม่ในหนังสือเล่มนี้</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; อย่างไรก็ตาม ใช่ว่าหนังสือเล่มนี้จะดีเด่นไปหมดทุกมุมมอง จุดอ่อนก็มีเช่นกัน ตรงที่เมื่อกล่าวถึงเนื้อหาอันเป็นหลักวิชาการ ผู้เขียนใช้วิธียกคำกล่าวของนักวิชาการอื่นมากล่าวทั้งดุ้น แม้จะตัดทอนให้เหมาะสมแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่เหมาะที่จะทำเช่นนั้น ควรกล่าวด้วยสำนวนภาษาแห่งตน แต่คงเนื้อความสารเดิมเอาไว้ แล้วอ้างอิงอย่างที่ทำ จะส่งหนุนให้หนังสือเล่มนี้ดียิ่งขึ้นไปอีก</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ความพิเศษอีกประการหนึ่งของหนังสือนี้ที่จะต้องกล่าวถึงคือ หนังสือเล่มนี้เขียนโดยกวีซึ่งก็คือ<strong>อาจารย์สุทัศน์</strong> แล้วมีมหากวีแห่งยุคสมัย ช่วงส่งเสริมให้หนังสือสำแดงคุณค่าให้สูงขึ้นมาอีก คือ <strong>ไพวรินทร์ ขาวงาม</strong> ผู้เป็นกวีและศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ เขียนคำนิยมให้ แน่นอนว่าเขียนด้วยความเต็มใจ หามีใครบังคับหรือความจำเป็นใดไม่ แล้วยังมี<strong>ศิวกานท์ ปทุมสูติ</strong> วาดภาพมรรดาแห่งกวีให้เป็นภาพหน้าปกด้วย ซึ่งมีความหมายและมีพลังยิ่งนัก สองปรากฏการณ์นี้สะท้อนให้เห็นความรักความเอื้ออาทรที่กวีมีต่อกัน ความงามจึงบังเกิดขึ้นอย่างมลังเมลือง &nbsp;</p> Suthas Vongkrabakthaworn Copyright (c) 2022 ๋Journal of Education Rajabhat Maha Sarakham University https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-25 2022-08-25 19 2 249 250 About the Jounal https://so06.tci-thaijo.org/index.php/edu-rmu/article/view/258592 <p><strong>ส่วนประกอบวารสาร ปีที่ 1</strong><strong>9 ฉบับที่ 2</strong></p> <p><strong>วารสารครุศาสตร์</strong></p> <p><strong>Journal of Education</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>วัตถุประสงค</strong></p> <ol> <li>เพื่อเผยแพรความคิดและพัฒนาการทางการศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวของผ่านบทความวิชาการและบทความวิจัยทางการศึกษาในประเด็นที่นาสนใจ มีความทันสมัยและเป็นประโยชน์ ตอวงการศึกษา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ</li> <li>เพื่อเสนอผลการทดลอง การคนควา และการวิจัยของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของ</li> <li>เพื่อเปนศูนยกลางในการอภิปรายประเด็นและปญหาทางการศึกษา เพื่อแสวงหาทางเลือก ที่เหมาะสมกับสภาพของสังคมไทย ระหวางนักวิจัยทางการศึกษา นักวิชาการทางการศึกษา &nbsp;เพื่อแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมกับสภาพของสังคมไทยระหวางนักวิจัยทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและ ผูที่สนใจ ตลอดจนเปนแหลงเผยแพรผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา</li> <li>เปนแหลงเผยแพรงานวิชาการใหกับคณะครุศาสตร ศิษยเกา ตลอดจนบุคลากรทาง การศึกษาและผูสนใจทั่วไป วารสารครุศาสตรประกอบดวย บทความวิจัย บทความวิชาการและ บทวิจารณหนังสือ การจัดพิมพวารสารไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะครุศาสตร สมาชิกและผูสนับสนุนทั่วไป</li> </ol> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>เจ้าของ</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>ที่ปรึกษา</strong></p> <p>รองศาสตราจารย์ ดร.นิรุต&nbsp; ถึงนาค&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม</p> <p>รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษกนก&nbsp; ดวงชาทม&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; อาจารย์อนุสรณ์&nbsp; ถูสินแก่น&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; อาจารย์จีระนัน&nbsp; เสนาจักร์&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p><strong>บรรณาธิการ</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ&nbsp; ศรีวาปี&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>ผู้ช่วยบรรณาธิการ</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong>อาจารย์ ดร.รุ่งลาวัลย์&nbsp; ละอำคา&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; อาจารย์ ดร.โชติกา&nbsp; ธรรมวิเศษ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; อาจารย์ยุภาพร&nbsp; วิวัฒน์พัฒนกุล&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>กองบรรณาธิการ</strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ศาสตรเมธี ดร.สุทธิพงศ์&nbsp; หกสุวรรณ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์&nbsp; ศิริบรรณพิทักษ์&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย&nbsp; กาญจนวาลี&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีลักษณ์&nbsp; บุญยะกาญจน&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา&nbsp; ศรีสุข&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยเชียงใหม&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง&nbsp; ชาติรูประชีวิน&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยนเรศวร</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รองศาสตราจารย์ ดร.กนกอร&nbsp; สมปราชญ์&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยขอนแกน</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รองศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์&nbsp; สุนทรโรจน์&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยมหาสารคาม<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </strong></p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิเทพ&nbsp; ปิติพรเทพิน&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ&nbsp; อินทร์รักษ์&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยศิลปากร</p> <p>รองศาสตราจารย์ ดร.มัทนา&nbsp; วังถนอมศักดิ์&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยศิลปากร&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนีย์&nbsp; นาคุณทรง&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวดี&nbsp; มากมี&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยบูรพา</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ชนิพรรณ&nbsp; จาติเสถียร&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัศรา ประเสริฐสิน&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนธ์&nbsp; เนื้อไม้หอม&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงศ์&nbsp; ทิพย์ชาติ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพจุฑา&nbsp; สุภิมารส สิงคเสลิต&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; อาจารย์ ดร.อุดม&nbsp; ศรีนนท์&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Professosr&nbsp; James W Chapman &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Massey University</p> <p><strong>ผูประเมินอิสระ (</strong><strong>Peer Review) ตรวจสอบวิชาการประจำฉบับ</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <table width="595"> <tbody> <tr> <td width="346"> <p>รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษกนก ดวงชาทม</p> </td> <td width="321"> <p>มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม</p> </td> </tr> <tr> <td width="346"> <p>รองศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ สีสม</p> </td> <td width="321"> <p>มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตมหาสารคาม</p> </td> </tr> <tr> <td width="346"> <p>รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม</p> </td> <td width="321"> <p>มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</p> </td> </tr> <tr> <td width="346"> <p>รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์</p> </td> <td width="321"> <p>มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม</p> </td> </tr> <tr> <td width="346"> <p>รองศาสตราจารย์ ดร.พรสวรรค์ ศิริกัญจนาภร</p> </td> <td width="321"> <p>มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <table width="595"> <tbody> <tr> <td width="308"> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คันธทรัพย์ ชมพูพาทย์</p> </td> <td width="287"> <p>มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด</p> </td> </tr> <tr> <td width="308"> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยากานต์ เรืองสุวรรณ</p> </td> <td width="287"> <p>มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม</p> </td> </tr> <tr> <td width="308"> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรรช หลักชัยกุล</p> </td> <td width="287"> <p>มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี</p> </td> </tr> <tr> <td width="308"> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ&nbsp; ชนะสิทธิ์</p> </td> <td width="287"> <p>มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม</p> </td> </tr> <tr> <td width="308"> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนารัตน์ เหล่าอรรคะ</p> </td> <td width="287"> <p>มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</p> </td> </tr> <tr> <td width="308"> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประวิทย์ สิมมาทัน</p> </td> <td width="287"> <p>มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม</p> </td> </tr> <tr> <td width="308"> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ปัญญา</p> </td> <td width="287"> <p>มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม</p> </td> </tr> <tr> <td width="308"> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชร ศรีบุญเรือง</p> </td> <td width="287"> <p>มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย</p> <p>&nbsp;วิทยาเขตขอนแก่น</p> </td> </tr> <tr> <td width="308"> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิไล ดอกไม้</p> </td> <td width="287"> <p>มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม</p> </td> </tr> <tr> <td width="308"> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล&nbsp; วรคำ</p> </td> <td width="287"> <p>มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม</p> </td> </tr> <tr> <td width="308"> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิวัลย์&nbsp; ภัทรชาลีกุล</p> </td> <td width="287"> <p>มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</p> </td> </tr> <tr> <td width="308"> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ อาษานอก</p> </td> <td width="287"> <p>มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</p> </td> </tr> <tr> <td width="308"> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมษา&nbsp; นวลศรี</p> </td> <td width="287"> <p>มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์</p> <p>ในพระบรมราชูปถัมภ์</p> </td> </tr> <tr> <td width="308"> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราพร เอราวรรณ์</p> </td> <td width="287"> <p>มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</p> </td> </tr> <tr> <td width="308"> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิมา พกุมานนท์</p> </td> <td width="287"> <p>มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง</p> </td> </tr> <tr> <td width="308"> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม จวงประโคน</p> </td> <td width="287"> <p>มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</p> </td> </tr> <tr> <td width="308"> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขศิลป์ ประสงค์สุข</p> </td> <td width="287"> <p>มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม</p> </td> </tr> <tr> <td width="308"> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา คงเรือง</p> </td> <td width="287"> <p>มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา</p> </td> </tr> <tr> <td width="308"> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อพันตรี พูลพุทธา</p> </td> <td width="287"> <p>มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม</p> </td> </tr> <tr> <td width="308"> <p>ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำพร แสงไชยา</p> </td> <td width="287"> <p>มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <table width="595"> <tbody> <tr> <td width="324"> <p>อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีสมบัติ</p> </td> <td width="291"> <p>มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด</p> </td> </tr> <tr> <td width="324"> <p>อาจารย์ ดร.จารุวรรณ&nbsp; เขียวน้ำชุม</p> </td> <td width="291"> <p>มหาวิทยาลัยนครพนม</p> </td> </tr> <tr> <td width="324"> <p>อาจารย์ ดร.รัตติกาล&nbsp; สารกอง</p> </td> <td width="291"> <p>มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม</p> </td> </tr> <tr> <td width="324"> <p>อาจารย์ ดร.วณิชา&nbsp; สาคร</p> </td> <td width="291"> <p>มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม</p> </td> </tr> <tr> <td width="324"> <p>อาจารย์ ดร.อมรา อภัยพงศ์</p> </td> <td width="291"> <p>มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p><strong>ฝายพิสูจนอักษร</strong></p> <p>อาจารย์ ดร.รุ่งลาวัลย์&nbsp; ละอำคา&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม</p> <p>อาจารย์ยุภาพร&nbsp; วิวัฒน์พัฒนกุล&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>อาจารย์ปวีณาการณ์&nbsp; พลหาญ&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>อาจารย์นัฏฐารุจา&nbsp; สร้อยกุดเรือ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม</p> <p>อาจารย์เจนจิรา ปุยวงค์&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>นางสาววรรณษา&nbsp; โสภานะ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p><strong>ฝ่ายศิลป์และจัดทำการระบบ</strong></p> <p>อาจารย์ธนาพล&nbsp; ตริสกุล&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม</p> <p>อาจารย์ ดร.รุ่งลาวัลย์&nbsp; ละอำคา&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม</p> <p>นางสาววรรณษา&nbsp; โสภานะ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>ฝ่ายการเงิน</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>อาจารย์ ดร.รุ่งลาวัลย์&nbsp; ละอำคา&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>นางสาววรรณษา&nbsp; โสภานะ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>นางสาวสุภานิตย์&nbsp; อินทร์คำ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>นางสาวสุกัญญา&nbsp; นาชัยดุล&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>กำหนดการออกวารสาร</strong></p> <p><strong>&nbsp;</strong>ปละ 3 ฉบับ คือ</p> <p>ฉบับที่ 1 ม.ค. – เม.ย.</p> <p>ฉบับที่ 2 พ.ค. – ส.ค.</p> <p>ฉบับที่ 3 ก.ย. – ธ.ค.</p> <p><strong>ขอกำหนดเฉพาะของวารสาร</strong></p> <ol> <li>เป็นบทความวิจัย บทความวิชาการ บทความปริทัศน Short Communication และมีรายการอางอิง</li> <li>บทความที่ไม่มีรายการอางอิงจะพิจารณาคัดเลือกเปนรายบทความ โดยพิจารณาจากเนื้อหาของบทความที่มี ซึ่งอยูในความสนใจของสังคมและมีคุณคาทางวิชาการ</li> <li>ไมเปนบทความแปล บทความสัมภาษณ</li> <li>รายการอางอิงประเภทหนังสือที่ไมคัดเลือกเพื่อบันทึกคือ รายการอางอิงที่ไมมีชื่อผูเขียนและผู้เขียนที่เปนนิติบุคคล</li> <li>บทความที่ลงตีพิมพทุกเรื่องไดรับการตรวจทางวิชาการโดยผูประเมินอิสระ (Peer Review)</li> <li>ขอคิดเห็นใด ๆ ของบทความที่ลงตีพิมพในวารสารครุศาสตร์นี้เป็นของผูเขียน คณะผูจัดทําวารสารไม่จำเป็นตองเห็นด้วย</li> <li>กองบรรณาธิการวารสารคณะครุศาสตร์ไม่สงวนลิขสิทธิ์การคัดลอกแต่ใหอางอิงแสดงที่มาของวารสาร</li> </ol> <p><strong>การสงบทความ</strong></p> <p>สงบทความทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ https://joe-edu.rmu.ac.th/ (เว็บไซตใหม พ.ศ. 2563)</p> <p><strong>สำนักงาน</strong></p> <p>อาคารศาสตราจารยพิเศษบุญถิ่น อัตถากร (อาคาร 1) คณะครุศาสตร์</p> <p>มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม</p> <p>80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด</p> <p>อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม</p> <p>44000</p> <p>โทรศัพท (คณะครุศาสตร์) 0-4371-2622</p> <p>โทรศัพทสำนักงาน (มือถือ) 09-5229-5748</p> <p>&nbsp;</p> <p>ตนฉบับที่ตีพิมพในวารสารฉบับนี้ ได้รับการตรวจสอบทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) เฉพาะสาขาวิชาการและเป็นขอคิดเห็นของผู้เขียนเทานั้น ผู้เขียนจะตองเป็นผู้รับผิดชอบต่อผลทางกฎหมายใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นกับบทความนั้น</p> Editor Journal Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 2022-08-25 2022-08-25 19 2 1 4