Return to Article Details การออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP บนเทคโนโลยีการประมวลผลแบบคลาวด์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21; INSTRUCTIONAL MODEL OF MIAP ON CLOUD COMPUTING TECHNOLOGY OF THE UNDERGRADUATE STUDENTS IN ORDER TO PROMOTE 21st CENTURY LEARNING SKILL Download Download PDF