Return to Article Details ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบพิพาทเชิงสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดเชิงวิพากษ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (THE EFFECT OF CONSTRUCTIVE CONTROVERSY METHOD TO ENHANCE CRITICAL THINKING ABILITY FOR GRADE 10 STUDENTS) Download Download PDF