Return to Article Details ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณ เรื่อง เคมีอินทรีย์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (EFFECTS OF INQUIRY-BASED LEARNING EMPHASIZING CRITICAL THINKING IN ORGANIC CHEMISTRY ON LEARNING ACHIEVEMENT AND CRITICAL THINKING ABILITIES OF ELEVENTH GRADE STUDENTS) Download Download PDF