[1]
มหาวิทยาลัยนเรศวรว. 2016. กองบรรณาธิการวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY. 18, 3 (Sep. 2016), PDF.