[1]
ขุนกอง ก. and วัฒนาธร อ. 2016. การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างความสุขในการทำงานด้วยสุนทรียสาธก สำหรับบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY. 18, 4 (Nov. 2016), 1–13.