[1]
สอนภักดี บ., ชาตรูประชีวิน ฉ. and แช่มช้อย ส. 2016. รูปแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY. 18, 4 (Nov. 2016), 99–113.