[1]
บุญยัง ป., ศรีแสนยงค์ ส. and สิงห์ลพ ส. 2016. การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY. 18, 4 (Nov. 2016), 223–237.