[1]
Katkarn, P., Srisanyong, S. and Singlop, S. 2017. ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ความสามารถในการแก้ปัญหา และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY. 19, 1 (Mar. 2017), 77–89.