[1]
Jaijan, N., Kaewurai, W. and Wiboonrungsan, S. 2017. การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีการพิพาทเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างเสริมความเป็นพลเมืองในประชาคมอาเซียนสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY. 19, 1 (Mar. 2017), 194–207.