[1]
จิระวรพงศ์ ป. 2013. เทคโนโลยีผสานความจริงเสมือน. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY. 12, 3 (Jun. 2013), 189–194.