[1]
สิทธิวงศ์ ท., จิระวรพงศ์ ป., สติมั่น อ. and บุญลือ ส. 2013. การพัฒนาระบบการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับการเรียนรู้แบบนำตนเองของนิสิตระดับอุดมศึกษา. JOURNAL OF EDUCATION NARESUAN UNIVERSITY. 14, 3 (Jun. 2013), 71–80.